VEDTEKTER

Vedtatt på stiftelsesmøte 29.november 1997

Revidert årsmøte 22 mars 2018

 

§ 1 FORMÅL

Sørmarkas Venner er en frittstående og politisk uavhengig foretak som skal arbeide for at flest mulig får oppleve naturen, skogen og kulturlandskapet rundt Sørmarka. Sørmarkas Venner skal drive informasjon om skogens verdi, etablering og skjøtsel av skog og landskap, også med hensyn til dyre- og fuglelivet. Det skal gi barn og unge muligheter til naturopplevelse og innføring i det biologiske mangfold.

Sørmarkas Venner skal representere den frivillige og ideelle innsats og gjenoppta organisering av dugnader med planting av busker og trær, tynning og rydding av eldre skog, godkjent av Parksjefen i Stavanger. Dette kommer i tillegg til den offentlige innsats på området.

 

§ 2 MEDLEMMER

Sørmarkas Venner baserer sin drift på aktive medlemmer og det skal føres medlemslister. Foretaket kan søke om økonomisk støtte fra offentlige og private organ/lag/firma. Det sosiale miljø i foretaket er en prioritert oppgave.

 

§ 3 ÅRSMØTET

Årsmøtet er foretaket sitt høyeste styringsorgan og skal holdes innen utgangen av februar. Årsmøtet skal behandle følgende saker

1.     Valg av møteleder, referent og to til å undertegne møteprotokollen

2.     Behandle årsmelding

3.     Vedta revidert regnskap

4.     Vedta budsjett

5.     Fastsette medlemskontingenten for påfølgende år

6.     Behandle saker som styret og/eller medlemmer ønsker å fremme for årsmøte

7.     Velge styre med følgende funksjoner (Nestleder og sekretær velges partallsår år og kasserer og dugnadssjef/styremedlem velges oddetallsår slik at styret har kontinuitet.

·           Leder for 1 år

·           Nestleder for 2 år

·           Kasserer for 2 år

·           Sekretær for 2 år

·           Dugnadssjef/styremedlem for 2 år

·            2 varamedlemmer for 1 år

·            2 revisorer

·            2 medlemmer til valgnemnd

 

  § 4 STYRET

Sørmarkas Venner skal ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret holder møte så ofte som lederen finner det nødvendig eller når 3                      styremedlemmer krever det. Følgende oppgaver tilligger styret:

1.     Stå for driften av laget

2.     Oppnevne utvalg og komiteer etter som styret finner det nødvendig

3.     Sørge for at regnskapet blir forsvarlig ført

4.     Sørge for at det blir ført møtebok

 

§ 5 VEDTEKTSENDRING

Endringer i vedtektene kan kun gjøres av årsmøtet. Det skal stå i innkallingen hva endringen gjelder. Det kreves minst 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer for at endringen kan godkjennes.

§ 6 OPPLØSNING AV FORETAKET

Årsmøtet kan velge å oppløse foretaket når det finner det ønskelig. Et slikt vedtak krever minst 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer.